albiyobir

Bitkisel Atık Ya?Toplamaya Yetkili Geri Kazanım Tesisleri Listesi

BİYODİZEL NEDİR?

Ayçiçek, soya, kolza ( kanola), aspir gibi yağl?tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir ürün Biyodizel olarak adlandırılır. Evsel kızartma yağlar?ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi olarak kullanılabilir.

Enzimatik ve süper kritik yöntemle de biyodizel elde etmek mümkün olmasına rağmen Biyodizel üretiminde kullanılan en yaygın yöntem transesterifikasyon yöntemidir. Transesterifikasyon reaksiyonunda ya? monohidrik bir alkolle (etanol, metanol), katalizör (asidik, bazik katalizörler ile enzimler) varlığında ana ürün olarak ya?asidi esterleri ve gliserin vererek esterleşir.

Stokiyometrik (teorik) transesterifikasyon yönteminde bir mol ya?için üç mol mono alkol kullanılır. Ürünler ise üç mol ya?asidi mono alkil esteri (biyodizel) ve yan ürün olan bir mol gliserindir. Metanol, gibi alkoller transesterifikasyon yönteminde kullanılabilir ve elde edilen ürün sırasıyla metil ester adın?alır. Ayrıca esterleşme reaksiyonunda yan ürün olarak di ve monogliseridler, reaktan fazlas?ve serbest ya?asitleri oluşur. Reaksiyonu hızlandırmak için baz (NaOH, KOH), asit (H2SO4, HCI) veya enzim (biyolojik) katalizör kullanılabilir. Asit ve enzim katalizörler, baz katalizörlere oranla çok daha yavaştırlar.

Biyodizel (YAME Ya?Asitleri Metil Esteri) saf olarak kullanılabileceği gibi petrolden elde edilen dizel yakıtla belirli oranlarda karıştırılarak da kullanılabilir. Biyodizelin hammadde kaynaklar? bitkisel ve hayvansal yağlar ile bunların kullanılmış atıklarıdır.

Dünyada toplam 108 milyon ton bitkisel ya?üretilmekte olup halen bunun 6 milyon tonu biyodizel üretiminde kullanılmaktadır. Esasen Dünyada üretilen tüm bitkisel yağların tamam?biyodizele çevrilse dünya dizel yakıt ihtiyacının ancak %7’sini karşılayabilmektedir. Düne kadar nüfus artışlar?ve iklim şartlarının belirlediği Dünya bitkisel ya?üretiminde bundan böyle tek belirleyicinin biyodizel olduğu ifade edilmektedir.

Tüm dünya ülkeleri, bitkisel ya?projeksiyonların?artık biyodizele göre yapmaktadır. Dünya yağl?tohum ve Ya?Otoriteleri 2010 yılından itibaren yağl?tohum ticaretinde zorluklara işaret etmektedirler ve tüm ülkeler ‘neyin yağın?çıkarırız, ya?üretimimizi nasıl artırırız’ı düşünmekte ve planlamaktadırlar.

Bitkisel yağların, su ile birlikte 3’c?bin yılın en stratejik ürün?olduğu kabul edilmektedir. Gerek gıdadaki ihtiya?gerekse enerjide kullanım? bitkisel yağların önemini daha da artırmıştır. Biyodizelin ya?bitkileri üretimini artırmaya yönelik bir mill? stratejik yatırım, ekonomik ve yerli - yenilenebilir bir üretim program?olduğu iyi anlaşılmalıdır. Çünk?Biyodizel ama?değil,bitkisel ya?üretimini arttıran ve çevresel bir problem olan atık bitkisel yağların geri kazanımın?sağlayan etkin bir araçtır.

 

Biyodizelin Tarıma Katkılar?

Biyodizel sonu?itibarıyla bir tarımsal ürün türevi olmas?ve de tarımsal ürünlerde en büyük maliyet kalemini oluşturmas?nedeniyle tarımla özdeşleşmiştir. Biyodizelin maliyetinin % 84’ü hammadde yani tarımsal üretimdir.

Biyodizelin
Maliyet Yapıs?(%)
 Hammadde
84
 Kimyasallar
7
 Su / Elektrik
4
 Sabit Giderler
5
 
100
  • Tarımsal üretimde çeşitliliği sağlayarak ekolojiye olumlu katkıda bulunmas?ve sürdürülebilir tarımsal yap?oluşturmas?
  • Kırsal kalkınmay?sağlamas? istihdam?arttırmas?
  • Ya?bitkileri tarımın?yaygınlaştırarak ayn?zamanda gıdadaki ya?açığın?kapatmas?
  • Ekim nöbetini yaygınlaştırarak toprak verimliliğini artırmas?ve polikültür tarıma imkan sağlamas?
  • Çiftçilerin en büyük gideri enerji ihtiyacın?kendisinin üretmesini sağlamas?ve “Enerji Tarımı” kültürün?oluşturmas?
  • Yağlık tohumun yağlık çekirdeklerinin dışındaki kısm?ve Biyoyakıt üretiminden geriye kalan organik karakterli atıkların hayvan yemi olarak kullanım?ile hayvancılığın gelişiminin temini,
  • Tarımsal ürünlerin sanayi ve enerjiye entegrasyonuyla enerji gibi namütani bir alanda satış riskini ortadan kaldırmas? sözleşmeli tarıma yol açmas?özellikleriyle ülkelerin tarımlarında çarpan etkisi yaratmasıdır.

Biyodizelin Çevresel Etkileri

Biyodizel kullanımında CO emisyonu %50, partikül madde %30 azalmaktadır. Biyodizel kullanımıyla asit yağmurlarının ana nedeni olan egzoz emisyonundaki SO ve sülfatlar tamamen ortadan kalkmaktadır. Yine insan sağlığ?üzerine önemli bir tehdit olan aldehit bileşikleri petrodizele göre %30, yerleşim alanlar?üzerinde duman oluşumuna neden olan hidrokarbon emisyonlar?%95 azalmaktadır. Yine aromatik bileşenlerin egzoz emisyonlar?(PAH, NPAH) azalmaktadır. Biyodizelin petrodizele göre gen mutasyonu üzerindeki etkisi önemli oranda azdır.

Biyodizel biyolojik olarak bozunabilir. Biyodizeli oluşturan C16 ?C18 metil esterleri doğada hızla parçalanıp bozunur. Biyodizelin suya karışmas?halinde 28 günde %95 tamamen bozunurken, petrodizelin yalnızca %40’ı bozunabilmekte kalan % 60 ?ise yıllarca bozunmamaktadır.

Biyodizelin olumsuz bir toksik özelliği bulunmamaktadır. Ağızdan alındığında sofra tuzu Biyodizelden 10 kat daha yüksek öldürüc?etkiye sahiptir. İnsanlar üzerinde yapılan elle temas testleri Biyodizelin ciltte %4’lük sabun çözeltisinden daha az toksik etkisi olduğunu göstermiştir. Biyodizelin sudaki canlılara karşıda herhangi bir toksik etkisi bulunmamaktadır. Buna karşılık 1 litre ham petrol 1 Milyon Litre suya toksik etkide bulunur.

Lacoste Shoes Saletory burch flatsNike Dunk Highchristian louboutin pumpstory burch bagsCheap Air max shoesnike air max 2010air force 1christian louboutin uktory burch shoeslebron shoesLacoste Shoes 2010
   
Site Haritas?lt;/a> Site Kullanım Koşullar?lt;/a> by EmoDesign